BankowośćGospodarkaPaństwoPolskaWarszawa

Miliardowe zyski NBP

Narodowy Bank Polski w 2019 roku wypracował zysk w kwocie 7.828,5 miliona złotych – podał bank w komunikacie. 95 procent zysku, czyli 7,4 miliarda złotych trafi do budżetu państwa.

W 2019 roku Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 7.828,5 miliona złotych. Zgodnie z ustawą o NBP, tegoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 7.437,1 miliona złotych oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 procent zysku) w kwocie 391,4 miliona złotych. Wpłata do budżetu zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów” – napisano w komunikacie

Jak podał NBP, główny wpływ na wielkość wyniku finansowego NBP w 2019 roku miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 miliarda złotych oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 miliarda złotych. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 miliarda złotych), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 miliarda złotych), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 miliarda złotych).

Podstawowymi elementami kształtującymi wynik finansowy NBP są: dodatni wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi (na koniec 2019 roku stanowiły one prawie 100 procent aktywów NBP) oraz ujemny wynik z prowadzonej polityki pieniężnej (z uwagi na nadpłynność sektora bankowego).

Na wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi składają się przede wszystkim odsetki od lokat terminowych i dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych, jak też wynik ze sprzedaży tych papierów oraz koszty z tytułu spadku wartości rynkowej papierów wartościowych poniżej ich ceny zakupu (tzw. koszty niezrealizowane z ich wyceny). Z kolei na koszty prowadzonej polityki pieniężnej składają się przede wszystkim koszty dyskonta bonów pieniężnych, wykorzystywanych do absorpcji nadpłynności oraz koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej banków.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę KPMG Audyt, który wydał o nim tak zwaną opinię bez zastrzeżeń.

Źródło: bankier.pl

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close