Polska

Polski koncern multienergetyczny raportuje wyniki za III kwartał

Polski koncern multienergetyczny osiągnął w trzecim kwartale 2022 roku 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych. Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o (-) 2,1 mld zł, czyli o (-) 20% w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. Sprzedaż na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za 4% zysku operacyjnego EBITDA LIFO Grupy.

Sprzedaż na stacjach ORLEN – polski koncern multienergetyczny  

Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą. Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dobry wynik ponownie osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu, gdzie średnie wydobycie węglowodorów w porównaniu do zeszłego kwartału wzrosło o 62%.  Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 139 mln zł, przede wszystkim ze względu na spadek marż paliwowych. Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Od początku roku zrealizowano inwestycje na poziomie prawie 11 mld zł.

W trzecim kwartale 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

  • EBITDA LIFO na poziomie: 11,7 mld zł po eliminacji tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS w wysokości 5,9 mld zł
  • EBITDA LIFO oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych na poziomie: 8,6 mld zł
  • Przychody na poziomie: 73 mld zł
  • Sprzedaż w wysokości: 12,8 mt
  • Zysk netto w wysokości: 6,8 mld zł

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa ORLEN przeznaczyła na realizację inwestycji 10,8 mld zł. To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy nowoczesne biometanownie. Jednocześnie Grupa ORLEN obniżyła zadłużenie o 6,8 mld zł (kw/kw) i utrzymała bezpieczny stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,09. W efekcie skutecznie zrealizowanych fuzji PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do „BBB+”. 3 października br. wypłacono dywidendę za 2021 rok na przyjętym w strategii koncernu poziomie 3,5 zł na akcję.

Zobacz także: Gigant transportowy emituje zielone obligacje, aby finansować projekty elektryfikacji

Segment rafinerii wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 8 mld zł. Jednak po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń jednorazowych, w tym m.in. o 1,7 mld zł wyniku przejętej Grupy LOTOS, EBITDA LIFO jest niższa o (-) 1,4 mld zł, czyli o 20% (kw/kw). Na rezultat osiągnięty przez segment wpłynęło przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne i oderwanie się światowych notowań ropy od notowań produktów paliwowych. Było to spowodowane globalnym wzrostem popytu na paliwa oraz ograniczoną z powodu wojny podażą w Europie i na całym świecie. Przerób ropy w rafineriach Grupy ORLEN wyniósł 10,5 mt. To wzrost o 3,3 mt (kw/kw), w tym o 1,8 mt w efekcie ujęcia przerobu rafinerii w Gdańsku. Wykorzystanie mocy w rafineriach koncernu wyniosło 98%, w tym płockiej rafinerii 102% i było na zbliżonym poziomie (r/r). Miało to związek głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce, która od początku roku wzrosła o 0,3 mt. W trzecim kwartale (kw/kw) koncern odnotował wzrost sprzedaży o 51%, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 57%, oleju napędowego o 54%, LPG o 59%, paliwa lotniczego JET o 46%, a COO o 9%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 62%, w Czechach o 22%, a na Litwie o 47%.

W efekcie spowolnienia gospodarczego oraz niższych marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PCW i nawozach, a także osłabienia euro wobec dolara segment petrochemii wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 698 mln zł, który był niższy o blisko 60% (kw/kw). Sprzedaż zmniejszyła się o (-) 18% (kw/kw) do poziomu 1,1 mt. W Polsce sprzedaż była niższa o (-) 21%, głównie nawozów w rezultacie wysokich notowań gazu wpływających na koszty produkcji i ceny sprzedaży oraz olefin i PTA, w Czechach o (-) 12% w efekcie niższej sprzedaży nawozów, przy wyższej sprzedaży na Litwie o 40%.

Zobacz także: Indiana pozywa TikTok! “Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”

Poszczególne segmenty z perspektywy koncernu

W trzecim kwartale br. segment energetyki osiągnął EBITDA w wysokości 1,6 mld zł, o 36% więcej niż we wcześniejszym kwartale. Do tego rezultatu zalicza się wynik Grupy Energa na poziomie 1088 mln zł, wyższy o 13% (kw/kw). W tym czasie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 2,8 TWh energii elektrycznej, z czego 55% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 4% (kw/kw) produkcja energii elektrycznej spowodowana była m.in. wzrostem zapotrzebowania ORLEN Lietuva. Moc zainstalowana Grupy ORLEN wyniosła 3,4 GWe oraz 6,8 GWt. W trzecim kwartale br. koncern kontynuował strategiczne inwestycje związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował EBITDA na poziomie 856 mln zł. Wzrost o ponad 20% (kw/kw) był spowodowany wyższą sprzedażą sezonową i organizowanymi akcjami promocyjnymi. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku wypracowany wynik jest jednak niższy o 8%, na co wpływ miał spadek o (-) 23% (r/r) marży paliwowej w Polsce, przy jednoczesnym jej wzroście w Niemczech o 29% i Czechach o 5%. W trzecim kwartale br. sprzedaż wyniosła ponad 2,5 mt. To wzrost o 9% (kw/kw), w tym: w Polsce o 11%, w Czechach o 4%, Niemczech o 4% i na Litwie o 5%. Wyższa była sprzedaż: benzyny o 11%, oleju napędowego o 7% i LPG o 5%.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2898 stacji paliw, co oznacza wzrost o 13 obiektów (kw/kw), w tym: w Polsce o 6, na Słowacji o 4, w Czechach o 3, przy porównywalnej liczbie stacji w Niemczech i na Litwie. Już 2323 stacje paliw, czyli ponad 80%, wyposażone są w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1775 w Polsce, 332 w Czechach, 171 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 33 punkty (kw/kw). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest już 600 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 552 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacji CNG.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu wzrósł o ok. 150% (kw/kw) do 842 mln zł. To głównie efekt konsolidacji wyniku spółek Grupy LOTOS na poziomie 0,5 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 26% (kw/kw), w tym: wyższa była sprzedaż ropy o 81% i gazu ziemnego o 27%, przy niższej sprzedaży kondensatu gazowego o (-) 8%. Wzrosło także średnie wydobycie o 11,6 tys. boe/d (kw/kw), czyli o 62%, w tym: w Polsce o 3,8 tys. boe/d, Norwegii o 9,3 tys. boe/d i na Litwie o 0,5 tys. boe/d, przy spadku wydobycia w Kanadzie o (-) 1,9 tys. boe/d.

Inwestycje i akwizycje. W trzecim kwartale br. PKN ORLEN finalizował największe w swojej historii procesy akwizycyjne. 1 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Wcześniej zgodę na fuzję wyrazili Akcjonariusze obu spółek. W kolejnych miesiącach zatwierdzone przez Akcjonariuszy zostało połączenie PKN ORLEN i PGNiG. 2 listopada br. nastąpiła rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kontynuowane były prace związane z budową farmy wiatrowej na morzu. Koncern podjął także strategiczną decyzję o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal zostanie zlokalizowany w Porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power wykorzysta 76 turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku. W minionym kwartale koncern podpisał także list intencyjny z Klaipėdos Nafta AB dotyczący inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Litwie.

Koncern przejął w lipcu br. od Basell Orlen Polyolefins aktywa, obejmujące moce wytwórcze polietylenu LDPE na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie, a także jego sprzedaż i obsługę klientów na polskim rynku. PKN ORLEN planuje sfinalizować transakcję do końca tego roku, uzyskując w tym czasie wszelkie zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii. Jednocześnie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, PKN ORLEN analizuje możliwość budowy Instalacji Polietylenu niskiej gęstości (LDPE) w Zakładzie w Płocku. W trzecim kwartale br. koncern podpisał umowę na licencję i projekt bazowy ze światowym liderem technologii polimerowych i w przypadku realizacji inwestycji poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice polietylenu niskiej gęstości. Ponadto PKN ORLEN kontynuował rozmowy z Saudi Aramco i SABIC na temat możliwości współpracy w ramach inwestycji w różne obszary działalności petrochemicznej. Wspólna realizacja projektów pozwoliłaby Grupie ORLEN w pełni zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz wykorzystać możliwości rafinerii w Gdańsku.

Chiny łagodzą obostrzenia! Masowe protesty przyniosły skutek?

Tagi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close